Kontakt

Anders Häman - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070 641 7373
Adress: Axonite G:a
Kågevägen 4 - 934 31 Kåge.

Betong Primer

Produktens egenskaper

 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING
Märkningspliktiga ämnen: Inga.
Ej märkningspliktiga ämnen:
Karboksylerad SBR-latex dispersion


3. FARLIGA EGENSKAPER
Inga idag kända.

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning: Frisk luft
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.
Kontakt med ögon: Skölj med mycket vatten, vid irritation kontakta läkare.
Förtäring: Drick rikligt med vatten, kontakta läkare.


5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Ingen åtgärd.


6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Pumpa bort mesta möjliga. Samla resten med fuktighetsbindande medel, typ kiselgur, sågspån.
Överbliven vätska kan hällas i avlopp enl. lokala myndigheters anvisningar.


7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering: Inga speciella krav.
Lagring: Förvaras frostskyddat.


8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Skyddshandskar, -glasögon, -kläder rekommenderas.


9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Kokpunkt (°C) 100
Smältpunkt (°C) —–
Sönderdeln.temp. (°C) —–
Flampunkt (°C) —–
Självantändningstemp. (°C) —–
Brännbarhet (fast,gas) —–
Explosiva egenskaper —–
Explosionsgränser —–
Oxiderande egenskaper —–
Ångtryck (kPa) —-
Ångdensitet (luft = l) —–
Densitet (kg/m³) 1010
Relativ densitet —–
Löslighet i vatten —-
Fördelningskoefficient —–
oktanol / vatten —–
ph i brukslösning (%) 9-10


10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabil.


11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Vid sakkunnig hantering har inga skadliga verkningar noterats. Toxdata (djur) föreligger ej.


12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Ingen känd skadlig inverkan på naturen.


13. AVFALLSHANTERING
Efter uppsamling komplettera med fuktighetsbindande medel, typ kiselgur, sågspån, samla upp och deponera enligt lokala föreskrifter.


14. TRANSPORTINFORMATION
Ej farligt gods.


15. GÄLLANDE BESTÄMMELSE

Hälsofarlig Nej
Miljöfarlig Nej
Brandfarlig Nej
Explosiv Nej
Farosymboler Ej märknningsplikt

Kontakta oss

Axonite AB 
Gamla Kågevägen 4, 934 31 Kåge
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   -  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070 641 73 73